Izvod iz Statuta „Jedileri“ d. o. o. za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

ZASTUPANJE

Poslovanje Društva vodi i Društvo zastupa direktor.

Direktor je ovlašten da poduzima sve radnje i obavlja sve poslove u ime i za račun Društva, bez ograničenja (zakonski zastupnik).

Direktora  u vrijeme njegove odsutnosti (službeni put, spriječenost za rad zbog bolesti, godišnji odmor i ostala odsustva) zamjenjuje lice koje direktor pismeno ovlasti.

Za vrijeme odsutnosti direktora duže od 60 dana, zamjenjuje ga lice koje odredi Skupština društva svojom odlukom.

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Društvo je organizovano kao jedinstvena  cjelina, a svoju djelatnost obavlja u sjedištu i van sjedišta.

UPRAVLJANJE  I RUKOVOĐENJE

Društvom upravlja član – osnivač Društva kao vlasnik kapitala putem Skupštine, Nadzornog odbora i Uprave  društva.

SKUPŠTINA

Funkciju Skupštine vrši Izvršni odbor Osnivača (Medžlis Islamske zajednice Sarajevo).

Skupštinu saziva Uprava ili član – Osnivač.

Inicijativu za sazivanje Skupštine može dati Nadzorni odbor Društva.

Skupšina Društva donosi Statut i druga opšta akta Društva.

UPRAVA DRUŠTVA

Poslovanje Društva vodi i društvo zastupa uprava.

Funkciju uprave Društva Obavlja direktor Društva.

Direktora Društva imenuje Skupština Društva.

Direktor Društva odgovara Skupštini Društva.

Mandat direktora traje 4 godine.

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor sačinjava predsjednik i dva člana koje bira i razrješava Skupština.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora biraju se istovremeno na period od četiri  godine.

Isto lice može biti imenovano za predsjednika ili člana Nadzornog odbora više puta bez ograničenja.