Kontakt telefon:
Telefon: +387 33 712 800
(aktivan 24 sata)
Fax: +387 33 712 801

Članstvo

Medžlis Islamske zajednice Sarajevo je, kao osnivač pokopnog društva „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo, svojom Odlukom  o članarini za finansiranje usluga ukopa broj: KE – 1164-4/04 od 28. 09. 2004. godine, Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o članarini za finansiranje usluga ukopa broj: KE-712-7/05 od 23. 06. 2005. godine, te Odlukom o  utvrđivanju visine članarine za finansiranje usluga ukopa, pristupnici u člansto za finansiranje usluga ukopa u troškovima učlanjenja, br: KE – 2597-8/08 od 25. 12. 2008. godine, utvrdio elemente članarina za finansiranje ukopa preko svog pokopnog društva „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo kako slijedi:

 

visina godišnje članarine iznosi 50,00 KM
naknada za otvarnaje članske knjižice 5,00 KM

Lica koja su navršila 40 godina starosti u obavezi su plaćati takozvani pristupni iznos (pristupnica), a  nivo pristupnice koju plaća lice koje želi biti članom za finansiranje usluga ukopa  određuje se prema godinama starosti nosioca članstva i činjenici o članstu u Islamskoj zajednici – Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, kako slijedi:

 

Tabela 1:

Životna dob Pristupnica
40 – 45 godina 60,00 KM
45 – 50 godina 145,00 KM
50 – 55 godina 235,00 KM
preko 55 godina 270,00 KM

Članarina je porodična (bračni drugovi i djeca do punoljetstva)m a za jedan pristupni iznos ostvaruju se prava definisana Odlukom o članarini za finansiranje usluga ukopa.

Prilikom učlanjenja, članovi Islamske zajednice – Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo imaju posebne beneficije (prikazano u tabeli 2):

Tabela 2:

Životna dob Pristupnica Pristupnica za člana IZ-e 10 – 20 godina članstva Pristupnica za člana IZ-e 20 i više godina članstva
40 – 45 godina 60,00 KM 48,00 KM 36,00 KM
45 – 50 godina 145,00 KM 116,00 KM 87,00 KM
50 – 55 godina 235,00 KM 188,00 KM 141,00 KM
preko 55 godina 270,00 KM 216,00 KM 162,00 KM

Pristupni iznos (pristupnica) se može plaćati u više mjesečnih rata.

Prava članova definisana Odlukom o članarini za finansiranje usluga ukopa, ostvaruju se nakon isteka 12 mjeseci (dvanaest) od dana učlanjenja i plaćene članarine za godinu dana u kojoj pravo po osnovu članstva koristi.

Do sada je evidentirano preko 4.000  članova – porodica.

Učlanjenje u pokopno društvo „Jedileri“ vrši se svakim radnim danom u vremenu od 8:00 – 16:00 sati u  prostorijama Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, Bistrik do br. 8, šalter 15.

Dodatne informacije o učlanjenju u pokopno društvo „Jedileri“ d. o. o. Sarajevo  mogu se dobiti radnim danom od 8:00 – 16:00 sati na kontakt telefon: 033 550 680.

 

IZVOD IZ ODLUKE ZA FINASIRANJE USLUGA UKOPA

Član 1. Medžlis Islamske zajednice Sarajevo uvodi članarinu i omogućava članstvo za finansiranje usluga ukopa koji će se vršiti poreko „Jedileri“ d. o. o.  za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju – Sarajevo, kao registrovanog i opremljenog privrednog društva za pokopne djelatnosti čiji je osnivač Medžlis Islamske zajednice Sarajevo (u daljem tekstu Medžlis).

Članstvo za finansiranje usluga ukopa je dobrovoljno. Učlanjenje i naplatu članarine će vršiti Medžlis, u skladu sa ovom odlukom. Medžlis upravlja članarinom za finansiranje usluga ukopa i  garantuje za članske uloge i za preuzete obaveze prema članovima.

 

Član 2. Članarinu za finansiranje usuga ukopa može plaćati svaki musliman bez starosnog ograničenja. Starosna dob lica koje se učlanjuje utiče na uplatu pristupnice koja se plaća prilikom učlanjenja.

 

Član 3. Članstvo za finansiranje usluga ukopa može biti:

 • redovno
 • porodično
 •  

Redovnim članom se postaje potpisivanjem pristupne izjave, a porodični član postaju  članovi uže porodice redovnog člana i to:

 • bračni drug
 • djeca, pastorčad, te usvojena djeca do navršenih 18 godina.

Prilikom učlanjenja identitet člana se utvrđuje na osnovu ličnih identifikacionih dokumenata , – lična karta, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige rođenih za maloljetnu djecu, akt o usvajanju,  te u slučaju potrebe i drugim zvaničnim dokumentima.

Članu se prilikom učlanjenja uručuje članska knjižica sa imenima lica obuhvaćenih članstvom, otisnutim osnovnim pravilima i međusobnim pravima i obavezama Medžlisa i člana koji plaća članarinu za ukopne usluge. Nakon preseljenja (smrti) redovnog člana na njegovo mjesto u članstvu za finansiranje usluga ukopa sa svim pravima i obavezama redovnog člana može stupiti njegov bračni drug. Pravo iz prethodnog stava bračni drug može ostvariti u roku od šest mjeseci  od dana smrti redovnog člana, potpisivanjem pristupne izjave. Obaveza plaćanja članarine počinje od dana do kojeg je članarinu izmirio redovni član. U slučaju da se redovni član razvede, bračnom drugu prestaje članstvo, s tim da ne gubi stečena prava ukoliko se u roku  tri mjeseca učlani za redovnog člana. Učlanjenje iz prethodnog stava se vrši bez plaćanja pristupnice.

 

Član 4. Član koji je pristupio u članstvo za finansiranje usluga  ukopa je dužan:

 • da pri učlanjenju, o sebi i porodičnim članovima da istinite podatke i da podnese odgovarajuću dokumentaciju,
 • da u roku od 30 dana prijavi svaku promjenu kod njega i članova porodice koja za sobom povlači sticanje ili gubitak članskih prava kao što su slučaj smrti, zaključenje braka, razvod,  rođenje djeteta, usvojenje i sl.
 • da redovno plaća članarinu,
 • da čuva ugled Islamske zajednice u cjelini

 

Član 5. (Stavom 1. ovog člana utvrđen je nivo članarine sa primjenom od 01. 01. 2005. godine. Obzirom da se članarina zavisno od tržišnih uslova može mijenjati, ovaj stav se ispušta).

Stav 2.  i dalje glasi: Članarina se plaća u pravilu godišnje. Ukoliko je to za njega povoljnije, član može članarinu plaćati polugodišnje, kvartalno, a izuzetno mjesečno. Ukoliko član napravi prekid u plaćanju članarine do tri godine, obavezan je zaostale članarine izniriti i nastaviti sa redovnim plaćanjem. Izmirenje zaostale članarine vrši se po važećem nivou članarine na dan izmirenja. Ako član ne izmiri zaostalu članarinu na način iz prethodnog stava, gubi pravo na finansiranje usluga ukopa u skladu sa ovom odlukom.

Član 6. Lice koje se učlani za finansiranje usluga ukopa do 40 godine života ne plaća pristupnicu. Pravo po osnovu članstva za finansiranje usluga ukopa, kada to zatreba, član može koristiti nakon isteka 12 (dvanaest ) mjeseci od dana učlanjenja i plaćene članarine za godinu dana u kojoj pravo po osnovu članstva koristi. (Stavovima 3., 4, 5. i 6. regulisana su pitanja plaćanja pristupnice za lica starija od 40 godina sa visinom pristupnice koja će se primjenjivati  od 01. 01. 2005. godine).

Utvrđene su četiri grupe starosne dobi i to:

 • 40  do 45 godina
 • 45 do 50 godina
 • 50 do 55 godina
 • preko 55 godina

Visina pristupnice se može mijenjati iz istih razloga kao i članarina zbog čega se navedeni stavovi ispuštaju. Iz istih razloga ispušta se i član 8. koji govori o troškovima učlanjenja i članske knjižice.

 

Član 7. Za članove Islamske zajednice BiH – Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, čije je članstvo između 10. i 20 godine, pristupnica u članstvo za finansiranje usluga ukopa se umanjuje za 20%, a za članove Islamske zajednice BiH – Medžlis Islamske zajednice Sarajevo čije je članstvo 20 i više godina, pristupnica u članstvo za finansiranje usluga ukopa umanjuje  40%.

 

Član 8. Medžlis Islamske zajednice Sarajevo garantuje svakom članu u članstvu za finansiranje  usluga ukopa za slučaj potrebe besplatno sljedeće:

 • tabut,
 • naslone,
 • bašluke,
 • kefine,
 • sitni pribor za opremu umrlog,
 • posmrtne oglase – ograničeni broj primjeraka,
 • korištenje gasulhane,
 • transport od kuće, od prosekture, iz bolnice, zavisno gdje je preselio do gasulhane,
 • transport umrlog i opreme do mezaristana – groblja, na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i
 • upotreba čohe

Pravo iz prethodnog člana ovog stava se priznaje redovnom članu za bračnog druga samo jedan puta.