Kontakt telefon:
Telefon: +387 33 712 800
(aktivan 24 sata)
Fax: +387 33 712 801

PRAVO NA REFUNDACIJU

Pravo na  naplatu (refundaciju) srdstava  za plaćanje računa za organizaciju ukopa građani ostvaruju na razne načine:

  • uposlenici državnih institucija raznih nivoa,  uposlenici javnih preduzeća, javnih ustanova i preduzeća, radnici firmi u privatnom sektoru, (u skladu sa pravilnicima istih o primanjima koje nemaju karakter plaće, u šta spadaju i naknade za smrtni slučaj),
  • boračka populacija(demobilisani borci, članovi uže porodice RVI, članovi uže porodice šehida, nosioci raznih ratnih priznanja i sl.) definisani su Zakonom o dadatnim pravima boraca K. S., a ostvarivanje prava vrši se podnošenjem zahtjeva nadležnoj općinskoj službi za boračka pitanja),
  • socijalni slučajevi, isključivo korisnici stalne socijalne pomoći, definisani su Uredbom o subvencioniranju troškova dženaze – sahrane – ukopa,  ostvarivanje prava vrši se podnošenjem zahtjeva Službi socijalne zaštite općine gdje se osoba kao korisnik stalne socijalne pomoći nalazi na evidenciji,
  • penzioneri, ukoliko su članovi penzionog fonda, ostvarivanje prava vrši se podnošenjem zahtjeva  udruženju penzionera – penzioni fond,
  • majka porodilja za umrlo dijete, ostvaruje prava kod nadležnog općinskog organa uprave.