IZVOD IZ ODLUKE ZA FINASIRANJE USLUGA UKOPA

Član 1. Medžlis Islamske zajednice Sarajevo uvodi članarinu i omogućava članstvo za finansiranje usluga ukopa koji će se vršiti poreko „Jedileri“ d. o. o.  za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju – Sarajevo, kao registrovanog i opremljenog privrednog društva za pokopne djelatnosti čiji je osnivač Medžlis Islamske zajednice Sarajevo (u daljem tekstu Medžlis).

Članstvo za finansiranje usluga ukopa je dobrovoljno. Učlanjenje i naplatu članarine će vršiti Medžlis, u skladu sa ovom odlukom. Medžlis upravlja članarinom za finansiranje usluga ukopa i  garantuje za članske uloge i za preuzete obaveze prema članovima.

Član 2. Članarinu za finansiranje usuga ukopa može plaćati svaki musliman bez starosnog ograničenja. Starosna dob lica koje se učlanjuje utiče na uplatu pristupnice koja se plaća prilikom učlanjenja.

Član 3. Članstvo za finansiranje usluga ukopa može biti:

 • redovno
 • porodično

Redovnim članom se postaje potpisivanjem pristupne izjave, a porodični član postaju  članovi uže porodice redovnog člana i to:

 • bračni drug
 • djeca, pastorčad, te usvojena djeca do navršenih 18 godina.

Prilikom učlanjenja identitet člana se utvrđuje na osnovu ličnih identifikacionih dokumenata , – lična karta, izvod iz matične knjige vjenčanih, izvod iz matične knjige rođenih za maloljetnu djecu, akt o usvajanju,  te u slučaju potrebe i drugim zvaničnim dokumentima.

Članu se prilikom učlanjenja uručuje članska knjižica sa imenima lica obuhvaćenih članstvom, otisnutim osnovnim pravilima i međusobnim pravima i obavezama Medžlisa i člana koji plaća članarinu za ukopne usluge. Nakon preseljenja (smrti) redovnog člana na njegovo mjesto u članstvu za finansiranje usluga ukopa sa svim pravima i obavezama redovnog člana može stupiti njegov bračni drug. Pravo iz prethodnog stava bračni drug može ostvariti u roku od šest mjeseci  od dana smrti redovnog člana, potpisivanjem pristupne izjave. Obaveza plaćanja članarine počinje od dana do kojeg je članarinu izmirio redovni član. U slučaju da se redovni član razvede, bračnom drugu prestaje članstvo, s tim da ne gubi stečena prava ukoliko se u roku  tri mjeseca učlani za redovnog člana. Učlanjenje iz prethodnog stava se vrši bez plaćanja pristupnice.

Član 4. Član koji je pristupio u članstvo za finansiranje usluga  ukopa je dužan:

 • da pri učlanjenju, o sebi i porodičnim članovima da istinite podatke i da podnese odgovarajuću dokumentaciju,
 • da u roku od 30 dana prijavi svaku promjenu kod njega i članova porodice koja za sobom povlači sticanje ili gubitak članskih prava kao što su slučaj smrti, zaključenje braka, razvod,  rođenje djeteta, usvojenje i sl.
 • da redovno plaća članarinu,
 • da čuva ugled Islamske zajednice u cjelini

Član 5. (Stavom 1. ovog člana utvrđen je nivo članarine sa primjenom od 01. 01. 2005. godine. Obzirom da se članarina zavisno od tržišnih uslova može mijenjati, ovaj stav se ispušta).

Stav 2.  i dalje glasi: Članarina se plaća u pravilu godišnje. Ukoliko je to za njega povoljnije, član može članarinu plaćati polugodišnje, kvartalno, a izuzetno mjesečno. Ukoliko član napravi prekid u plaćanju članarine do tri godine, obavezan je zaostale članarine izniriti i nastaviti sa redovnim plaćanjem. Izmirenje zaostale članarine vrši se po važećem nivou članarine na dan izmirenja. Ako član ne izmiri zaostalu članarinu na način iz prethodnog stava, gubi pravo na finansiranje usluga ukopa u skladu sa ovom odlukom.

Član 6. Lice koje se učlani za finansiranje usluga ukopa do 40 godine života ne plaća pristupnicu. Pravo po osnovu članstva za finansiranje usluga ukopa, kada to zatreba, član može koristiti nakon isteka 12 (dvanaest ) mjeseci od dana učlanjenja i plaćene članarine za godinu dana u kojoj pravo po osnovu članstva koristi. (Stavovima 3., 4, 5. i 6. regulisana su pitanja plaćanja pristupnice za lica starija od 40 godina sa visinom pristupnice koja će se primjenjivati  od 01. 01. 2005. godine).

Utvrđene su četiri grupe starosne dobi i to:

 • 40  do 45 godina
 • 45 do 50 godina
 • 50 do 55 godina
 • preko 55 godina

Visina pristupnice se može mijenjati iz istih razloga kao i članarina zbog čega se navedeni stavovi ispuštaju. Iz istih razloga ispušta se i član 8. koji govori o troškovima učlanjenja i članske knjižice.

Član 7. Za članove Islamske zajednice BiH – Medžlis Islamske zajednice Sarajevo, čije je članstvo između 10. i 20 godine, pristupnica u članstvo za finansiranje usluga ukopa se umanjuje za 20%, a za članove Islamske zajednice BiH – Medžlis Islamske zajednice Sarajevo čije je članstvo 20 i više godina, pristupnica u članstvo za finansiranje usluga ukopa umanjuje  40%.

Član 8. Medžlis Islamske zajednice Sarajevo garantuje svakom članu u članstvu za finansiranje  usluga ukopa za slučaj potrebe besplatno sljedeće:

 • tabut,
 • naslone,
 • bašluke,
 • kefine,
 • sitni pribor za opremu umrlog,
 • posmrtne oglase – ograničeni broj primjeraka,
 • korištenje gasulhane,
 • transport od kuće, od prosekture, iz bolnice, zavisno gdje je preselio do gasulhane,
 • transport umrlog i opreme do mezaristana – groblja, na području Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i
 • upotreba čohe

Pravo iz prethodnog člana ovog stava se priznaje redovnom članu za bračnog druga samo jedan puta.

Strana: 1 2

Postanite član

Lica koja su navršila 40 godina starosti u obavezi su plaćati takozvani pristupni iznos (pristupnica), a nivo pristupnice koju plaća lice koje želi biti članom za finansiranje usluga ukupa određuje se prema godinama starosti nosioca članstva i činjenici o članstu u Islamskoj zajednici
Saznaj više

Kontaktirajte nas

U slučaju bilo kakvih pitanja, možete nas kontaktirati putem telefona, emaila ili direktno u našim prostorijama. Kontakt podaci su navedeni u sekciji Kontakt. Na telefon smo dostupni smo 24 sata dnevno.
Saznaj više